۱۳۹۰ خرداد ۱۸, چهارشنبه

از زبانی دیگر - قسمت چهارم

همه ، به یک شکل متولد می شویم  و  به هزاران شکل می میریم ...!
...
یکی سوخته در آتش
یکی غرقه در آب ...
یکی در روز روشن
یکی غرق در خواب ...
                        می میرد !
یکی به حکم دادگاه عمومی
یکی به پای دار ...
یکی پوسیده به سختی
یکی به وقت بهار ...
                        می میرد !
                                    باز
                                    نوبت کیست ؟!
یکی به بلعیدن بیست قرص مُسکن
یکی به خاطر یک اشتباه ...
یکی پریشان وادی عشق
یکی در پس پرده برداری از گناه ...
                                    می میرد !
یکی به زیر هوار مصائب
یکی از فرط نئــشگی ...
یکی اسیر دام طمع
یکی از گرسنگی ...
                        می میرد !
                                    بــــاز
                                    نوبت کیست ؟!
یکی در تصادف
یکی با شجاعت ...
یکی خیره در آینــه
یکی در کنج عزلت ...
                        می میرد !
یکی به دستور زنی خیانت دیده
یکی به دست خودی به نهایت رسیده ...
یکی به حکم زنجیرۀ فنا
یکی در اوج قدرت و بقا ...
                        می میرد !
                                    بــــاز
                                                نوبت کیست ؟!؟
By Leonard Cohen:

And who by fire
Who by water
Who in the sunshine
Who in the night time
Who by high ordeal
Who by common trial
Who in your merry merry month of May
Who by very slow decay
And who shall I say is calling?

And who in her lonely slip
Who by barbiturate
Who in these realms of love
Who by something blunt
Who by avalanche
Who by powder
Who for his greed
Who for his hunger
And who shall I say is calling?

And who by brave assent
Who by accident
Who in solitude
Who in this mirror
Who by his lady's command
Who by his own hand
Who in mortal chains
Who in power
And who shall I say is calling?
اولاً از این لینک میتونین گوشش بدین:

دوماً در صورتیکه خطایی در ترجمه دیدید ، حتما متذکر شوید . ممنون

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر